Αρχείο Προκυρήξεων

Πρόσκληση CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΧΑΪΑΣ, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς Δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την Πρόσκληση ανέρχεται σε 710.203,00 €.

 

Eνδεικτικές παρεμβάσεις οι οποίες δύνανται να χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

  • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
  • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

Περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, αποτελεί το παράκτιο τμήμα του Ν. Αχαΐας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr, από την 01/07/2020 και ώρα 08:00έως την 27/11/2020 και ώρα 16:00 (παράταση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1α. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 
1β. Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

2α. Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων
2β. Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης
3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα 
4. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης
5. Πίνακας Δ1 Αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών - υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης (
6. Πίνακας Δ2 Αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
7. Οδηγός για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
8. Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων
9. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου
10. Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων
11. Οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης
12. Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού & έργων σύγχρονου πολιτισμού
13. Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης
14. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
15. Στόχοι - Στρατηγική τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
16. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
17. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.