Περιεχόμενο Τοπικού Προγράμματος

Περιεχόμενο Τοπικού Προγράμματος

Περιεχόμενο Τοπικού Προγράμματος LEADER+

 

Μετά τις εγκριθείσες, κατά τη διάρκειά του, τροποποιήσεις, το Τοπικό Πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε ως κάτωθι:

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης», με 4 επιμέρους μέτρα:

 

ΜΕΤΡΟ 1: «Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης»:

Το Μέτρο αφορά δαπάνες για τη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης και της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, όπως:

 • Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού.
 • Αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.
 • Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

 

ΜΕΤΡΟ 2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα»:

Στο Μέτρο αυτό περιλαμβάνονται:

Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού, ολοκληρωμένης προσέγγισης που εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένης ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή

 • Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης και εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
 • Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.
 • Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.).
 • Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας

 • Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ.)
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής.
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
 • Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιμα οινοποιία κλπ.).
 • Εκτροφεία θηραμάτων και γουνοφόρων ζώων.

Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών

 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP κλπ.).
 • Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters).

 

ΜΕΤΡΟ 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες»:

Στο μέτρο αυτό ενισχύθηκαν ενέργειες που υποστηρίζουν ή συμπληρώνουν τις δράσεις των λοιπών μέτρων του προγράμματος, όπως:

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (εμπειρογνωμοσύνες).
 • Ενέργειες προβολής - προώθησης (εκτός γεωργικού τομέα).

 

ΜΕΤΡΟ 4: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»:
Δράσεις που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού της περιοχής ενισχύθηκαν στο μέτρο αυτό. Δηλαδή δράσεις ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

 • Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000.
 • Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια.

Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου

 • Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης.
 • Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς (μνημεία, μύλοι, γεφύρια, κλπ.).
 • Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων – Διαγωνισμοί για βράβευση τοπικών προϊόντων

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών»:

 

ΜΕΤΡΟ 2.1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία
ΣΤΟΧΟΣ : Στόχος του Μέτρου ήταν η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης της περιοχής αναφοράς. Η εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή και στη συγκέντρωση τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Κατηγορίες πράξεων που περιελήφθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου είναι:

2.1.1 Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού τουρισμού

2.1.4 Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς


ΜΕΤΡΟ 2.2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία
ΣΤΟΧΟΣ : Στόχος του Μέτρου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων χωρών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην από κοινού επίλυση προβλημάτων ή στη διαμόρφωση ανάλογων πολιτικών κυρίως στην προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι περιοχές αυτές. Ο στόχος αυτός επιτιγχάνεται με την εφαρμογή σχεδίων διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων Τοπικής Δράσης του άξονα 1 της LEADER+ με αντίστοιχες Ομάδες Τοπικής Δράσης άλλου κράτους μέλους, Αναπτυξιακό Φορέα, οργανωμένου βάσει της προσέγγισης LEADER υπό ένταξη Χωρών ή και τρίτων Χωρών.

Κατηγορία πράξης που συμπεριελήφθη στο πλαίσιο του Μέτρου είναι:

2.2.1 Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού τουρισμού

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.