Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Το πρόγραμμα

Η ΑΧΑΪΑ Α.Ε. συμμετείχε στην Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) με τη μορφή της Κοινοπραξίας, η οποία υλοποίησε το έργο με τίτλο «Δίκτυο για την ΕΝίσχυση της Απασχόλησης στο Νομό Αχαΐας» (Δίκτυο ΕΝΑ Αχαΐας) στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000-2006, για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, με συντονιστή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και τους ακόλουθους συνεργαζόμενους φορείς: όλοι οι ΟΤΑ του Νομού Αχαΐας, όλες οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, η ΤΕΔΚ Νομού Αχαΐας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο ΟΑΕΔ παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ - παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας παράρτημα Δυτικής Ελλάδας και τέλος η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

Σκοπός του προγράμματος

Η υλοποίηση τοπικής στρατηγικής για την απασχόληση και την ανάπτυξη του Νομού Αχαΐας, με τη συμμετοχή του συνόλου των τοπικών αρχών και φορέων.

Το πρόγραμμα είχε σαν στόχους:

Την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού του Νομού Αχαΐας,

Την προώθηση στην απασχόληση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.


Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες τρεις (3) δράσεις:

 

Α)   Δράση: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

H Δράση αφορούσε δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων και υποαπασχολούμενων της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι: Αροανίας, Καλαβρύτων, Λευκασίου, Παΐων, Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας) για να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης. Η έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2006, πραγματοποιώντας τις προκαθορισμένες ενέργειες υποστήριξης των ωφελουμένων των περιοχών παρέμβασης από τα στελέχη της.

Κατά το χρονικό διάστημα 23/11/2006 έως 31/12/2008, η δράση της Συμβουλευτικής υλοποιήθηκε εξυπηρετώντας 96 ωφελούμενους. Το πρόγραμμα δράσεων Συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη Συμβουλευτικής (Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος, Οικονομολόγος) περιελάμβανε:

 • Καταγραφή ωφελουμένων
 • Εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε από τους 55 ωφελούμενους
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Εργαστήριο προετοιμασίας για την αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη επιλογής, τεχνικές αναζήτησης εργασίας κλπ)
 • Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
 • Συνεχή στήριξη και μετα-παρακολούθηση ωφελουμένων (follow up)

Οι συνεδρίες Συμβουλευτικής διήρκησαν έως τις 31/12/2008. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους 920 συνεδρίες.  
Ο αριθμός συνεδριών αφορά τόσο τις «βασικές» συνεδρίες όσο και συνεδρίες με την μορφή μετα-παρακολούθησης- follow up (υπό την έννοια συνεδριών που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα των βασικών συνεδριών και σκοπό έχουν την παρακολούθηση και εξέταση της εργασιακής πορείας των ωφελουμένων και την παροχή επιπλέον στήριξης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο).

Εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2008 υπήρξε έγκριση για την ένταξη επιπλέον αριθμού ωφελουμένων στις Δράσεις του προγράμματος, οπότε και επιπλέον άτομα προστέθηκαν στους ωφελούμενους της Δράσης.

Ικανοποιητικό ποσοστό των ωφελουμένων (55-60%) έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (Stage, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες) αλλά και ανεξάρτητα, ενώ μικρότερο ποσοστό ωφελουμένων (30-35%) παρακολούθησε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές όπως Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Παροχή Υπηρεσιών στον Αγροτουρισμό και Πολιτισμικός Τουρισμός.


Β)   Δράση: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

H Δράση «Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση» αφορούσε δέσμη ενεργειών που στόχευαν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου της παρέμβασης (ανέργων, κατοίκων απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών ή ανέργων ή υποαπασχολουμένων σε κλάδους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης) και  στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των στόχων του προγράμματος, μέσω Ανακοινώσεων, Ημερίδων ενημέρωσης, Έντυπου υλικού κ.α. για την περιοχή παρέμβασης (Δήμοι: Αροανίας, Καλαβρύτων, Λευκασίου, Παΐων, Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας).

Η έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε στις 23/05/2006 και έληξε στις 30/06/2009, έχοντας πραγματοποιήσει τις προσχεδιασμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των περιοχών παρέμβασης από τα στελέχη της.

Στα πλαίσια της δράσης  υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:


Ι. Ενέργειες Δημοσιότητας

 1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Έγιναν καταχωρήσεις με θέμα συναφές με την υλοποίηση του προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης (ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και Αιγιάλειας), καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος (2006-2008), σε ημερήσιας κυκλοφορίας τοπικές  εφημερίδες.
 2. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Έγιναν δημοσιοποιήσεις – ανακοινώσεις που αφορούσαν: την εφαρμογή του προγράμματος στην ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και της Αιγειάλειας,  την  1η εκδήλωση στην περιοχή των Καλαβρύτων, τη 2η ενημερωτική εκδήλωση στην Ακράτα, και με το κλείσιμο του προγράμματος, (κυρίως αναφορικά με τα αποτελέσματά του στην περιοχή παρέμβασης) την 3η ενημερωτική εκδήλωση στα Καλάβρυτα.

ΙΙ. Ενέργειες ευαισθητοποίησης, προώθησης και πληροφόρησης

 1. ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Υλοποιήθηκαν τρεις (3) ενημερωτικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα: μία εκδήλωση στην περιοχή των Καλαβρύτων (23/10/2007), μία στην περιοχή της Αιγιάλειας (Ακράτα - 24/10/2007), αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος στην ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και Αιγιάλειας και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου της παρέμβασης, του ευρύτερου κοινού της περιοχής, των τοπικών αρχών, επαγγελματικών οργανώσεων και οικονομικών  κύκλων και λοιπών φορέων της περιοχής και μία στα Καλάβρυτα (18-19 Ιουνίου 2009), όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης.
 2. ΦΥΛΛΑΔΙA - ΕΝΤΥΠA: Υλοποιήθηκε η έκδοση, σε 2.000 αντίτυπα, ενός ενημερωτικού δίπτυχου έγχρωμου φυλλαδίου με πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της συγκεκριμένης ομάδας στόχου της παρέμβασης. Ακόμα υλοποιήθηκε η έκδοση – διανομή 2.000 εντύπων σχετικά με τις δύο (2) ενημερωτικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων και Αιγιάλειας αντίστοιχα. Επιπλέον εκδόθηκαν 1.000 έντυπα σχετικά με την 3η εκδήλωση (με το κλείσιμο του προγράμματος) στην περιοχή των Καλαβρύτων, τον Ιούνιο 2009.
 3. ΑΦΙΣΑ: Υλοποιήθηκε η έκδοση - διανομή τριών (3) αφισών που αφορούν τη δημοσιοποίηση των τριών (3) ενημερωτικών εκδηλώσεων του προγράμματος.
 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Αφορούσε την επικαιροποίηση της υπάρχουσας ιστοσελίδας της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στο διαδίκτυο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος τόσο γενικά (σκοπός, ωφελούμενοι, φορείς και συμμετέχουσες δομές κλπ.), όσο και ειδικότερα με τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούσαν την εφαρμογή του και τις δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης και για τις συγκεκριμένες ωφελούμενες ομάδες – στόχους. Ολοκληρώθηκε επίσης το παράθυρο άμεσης διασύνδεσης με την ιστοσελίδα του Προγράμματος Τ.Π.Α., καθώς και η ενημέρωσή του με καινούργιο πληροφοριακό υλικό.

 

Γ)   Δράση: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Σκοπός της Δικτύωσης ήταν η δημιουργία «δεσμών» μεταξύ ατόμων ή ομάδων, με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από τη συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η Δικτύωση, παράλληλα, επέτρεψε τη συνεργασία νέων επιχειρηματιών (που θα ενισχυθούν από το ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης), με ήδη επιτυχημένους επιχειρηματίες σε όμοιους ή άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, για τη μεταφορά γνώσης απαραίτητης στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την ανταλλαγή εμπειριών. Επίσης, μέσω της Δικτύωσης μπορούσαν οι συνεργαζόμενοι να προωθήσουν αποτελεσματικότερα, είτε τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν, είτε τις θέσεις τους και τα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της δράσης Δικτύωσης, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

o Δημιουργήθηκε ένα WEB SITE ( www.tpa-achaiasa.gr)  με πληροφορίες για το Σχέδιο «Δίκτυο για την ΕΝίσχυση της Απασχόλησης στο Νομό Αχαΐας» στα πλαίσια της εφαρμογής των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στους 9 Δήμους της ευρύτερης περιοχής Καλαβρύτων και Αιγιάλειας (Δήμοι Αιγείρας, Ακράτας, Αροανίας, Διακοπτού, Ερινεού, Καλαβρύτων, Λευκασίου, Παΐων και Συμπολιτείας), καθώς και με ανακοινώσεις, νέα, δελτία τύπου που αφορούν την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου στην περιοχή παρέμβασης της ΑΧΑΪΑ Α.Ε., ενώ υπάρχουν και σύνδεσμοι προς σχετικά web sites, για την πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων της περιοχής.

o Tο παραπάνω web site περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό πλαίσιο διαλόγου (forum), όπου οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής (επιχειρηματίες και φορείς της περιοχής, επωφελούμενοι του Σχεδίου κλπ.) μπορούν να βρίσκουν απαντήσεις σε ερωτήματά τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και ερωτήματα με άλλους χρήστες του συστήματος. Οι πληροφορίες του ηλεκτρονικού forum είναι ταξινομημένες σε θεματικές ενότητες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Επιπλέον υπάρχει και σύστημα αναζήτησης, για την καλύτερη διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας.

o Στα πλαίσια του web site λειτουργεί Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών, για θέματα απασχόλησης, αξιοποίησης επαγγελματικών – επιχειρηματικών ευκαιριών, κοινωνικά, εργασιακά κλπ, σχετικά με την περιοχή υλοποίησης του Σχεδίου της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. (ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων και Αιγιάλειας).

o Επιπλέον, διοργανώθηκε μία ειδική ενημερωτική εκδήλωση με τη μορφή εκθέσεως στα Καλάβρυτα (τον Ιούνιο του 2009) και με κεντρική ιδέα (θέμα): «Τουρισμός – Αγροτουρισμός, η Συμβολή τους στους Τοπικούς Ρυθμούς Ανάπτυξης», με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της περιοχής. Η εκδήλωση έγινε με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, ώστε να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις με τους επωφελούμενους του Σχεδίου και ταυτόχρονα να προβληθούν οι στόχοι, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του Σχεδίου.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ