Στόχοι - Στρατηγική

Στόχοι - Στρατηγική

 

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή, αλλά και κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, ως γενικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής, στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER, προτάθηκε: "Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, μέσω της αναβάθμισης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και της σύνδεσης του με τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, καθώς και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα".

 

Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή στρατηγική για την επίτευξη του ανωτέρω γενικού στόχου, στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος εστιάζει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • στη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών και υπηρεσιών της τουριστικής προσφοράς της περιοχής,
  • στην αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,
  • στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,
  • τη διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της τουριστικής προσφοράς.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ως κεντρική θεματική προσέγγιση του Τοπικού Προγράμματος LEADER για το νομό της Αχαΐας επελέγη ο τίτλος: «Δεσμοί Ανάπτυξης της Αχαϊκής Γης», ο οποίος σχετίζεται απόλυτα με την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER, η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης διαθέτει πολυτομεακή φιλοσοφία, ενσωματώνει δηλαδή ποικίλους τομείς δραστηριότητας, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων και τομέων που εμπλέκονται, ενώ τα σχέδια και οι δράσεις που προβλέπονται στις τοπικές στρατηγικές συνδέονται και συντονίζονται ως ενιαίο σύνολο.

 

Με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, το Τοπικό Πρόγραμμα ορίζει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (άξονες προτεραιότητας), οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης:

1. Διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων, σε συνδυασμό με την χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας με τη φύση, τα προϊόντα και τα μνημεία της περιοχής.

2. Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι ευχερής η διάθεσή τους τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού

3. Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

4. Διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά προϊόντα της, ιδιαίτερα με το οινικό προϊόν,

5. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (με έμφαση στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος) και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της δημιουργικής διασύνδεσης των νευραλγικών αρχαιολογικών και ιστορικών πόλων της, η ενιαία ανάδειξη των οποίων συνιστά ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

6. Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης και την μεταστροφή των δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων.

7. Μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) και ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να αποτελέσουν το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

8. Προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η πρόκληση στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής δεν αφορά μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της, η οποία ίσως με την κατάλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων να αποτελεί μια μάλλον αναμενόμενη διαδικασία, αλλά κυρίως στη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα διασφαλίσουν την κοινωνικά και γεωγραφικά ισομερή κατανομή των ωφελειών αλλά και την αειφόρο διαχείριση των πόρων της.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Τοπικό Πρόγραμμα της προσέγγισης LEADER 2007 – 2013 δίνει ιδιαίτερο βάρος στις πυρόπληκτες περιοχές, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 και συνεχίζουν να δοκιμάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει συμπληρωματικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανασυγκρότησής τους.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.