Αρχείο Προκυρήξεων

Αρχείο Προκυρήξεων

Προκυρήξεις Αλιειας

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 770/CL/ΕΤΘΑ/04-05-2022 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, για την ένταξη δύο (2) επιπλέον πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα είναι 1.654.919,43 € και ανέρχεται στο 133,33% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης (κατόπιν χρήσης πρόσθετης υπερδέσμευσης μετά την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Ακολουθεί η σχετική Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης:

Ένταξη πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ένταξη έντεκα (11) πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων είναι 1.408.326,85 € και ανέρχεται στο 113,46 % της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης (κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΠ), ενώ αναμένεται η χορήγηση δυνατότητας πρόσθετης υπερδέσμευσης κατόπιν σχετικής έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση Ένταξης:

Απόφαση Ένταξης πράξεων επιχειρηματικότητας

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΕ Αχαΐας, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΕ Αχαΐας, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».

Διαβάστε περισσότερα: Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Η Πρόσκληση αφορά στην Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ 21 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5.718.323,80 € και συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 2.818.581,32 €. Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.241.250,00 €.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.