Αρχείο Προκηρύξεων

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 1/30-06-2020 απόφασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε τον προβλεπόμενο δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Πιο αναλυτικά στον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:

  • οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη υποδράση και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για κάθε υποδράση.
  • οι αιτήσεις οι οποίες, κρίνονται μεν παραδεκτές, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης υπερβαίνει αθροιστικά, τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη υποδράση και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για κάθε υποδράση, αλλά λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη υποδράση δεν δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα φάση.
  • οι αιτήσεις που κρίνονται μη παραδεκτές προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους.
  • το οικονομικό αντικείμενο και η βαθμολογία όλων των αιτήσεων στήριξης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, με συστημένη επιστολή.

Επισημαίνεται ότι η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, θα υποβάλλει αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων της Πρόσκλησης και τη χρηματοδότηση του μέγιστου δυνατού αριθμού επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ». Ειδικότερα, η ΟΤΔ θα αιτηθεί:

  • τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου να καλυφθούν επενδυτικά σχέδια σε υποδράσεις με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
  • την ενσωμάτωση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 597.414,05 € στη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη της υποδράσης 19.2.3.1 (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων), οι οποίες έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της εν λόγω υποδράσης.
  • την υπερδεύσμευση επί των της διαθέσιμων πόρων της Πρόσκλησης, για την κάλυψη επιπλέον επενδυτικών σχεδίων.

Επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων με συστημένη επιστολή. Η προθεσμία αυτή αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης ένστασης.

Η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά. Ο αιτών έχει την υποχρέωση, το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, να αποστείλει το φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης (εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Σε περίπτωση υποβολής του φυσικού φακέλου ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται κατά την παραλαβή του, ως εισερχόμενο στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Σε περίπτωση αποστολής του φυσικού φακέλου, ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των προσφυγών θα αποτυπωθούν στο ΠΣΚΕ, ενώ η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα ενημερώσει και ατομικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.