Αρχείο Προκηρύξεων

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.131.000,00 €.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:        07/05/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής:           06/09/2019 και ώρα 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.]

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 618/CL/ΕΓΤΑΑ/25-4-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), κατόπιν νέων κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την υποδράση της οικοτεχνίας (19.2.2.6), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την τροποποίηση των κάτωθι σημείων/αρχείων της Πρόσκλησης:

Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

Στο Άρθρο 3 «Δικαιούχοι» (σελ. 22) τροποποιούνται οι δικαιούχοι της οικοτεχνίας (στην υποδράση 19.2.2.6) ως εξής:

Από: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες.

Σε: Πολύ μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (Κ.Η.Μ.Ο.)).

Οδηγός Επιλεξιμότητας-Επιλογής και Δικαιολογητικά

Στο Κεφάλαιο 4 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ», στο κριτήριο επιλογής 1 «Προτεραιότητες υπο-δράσης» (σελ. 23) τροποποιείται η περιγραφή της προτεραιότητας της Υποδράσης 19.2.2.6 ως εξής:

Από: Επενδύσεις που περιλαμβάνουν οικοτεχνική μονάδα.

Σε: Επενδύσεις που αφορούν σε προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα (τρόφιμα).

Περιεχόμενο Προκηρυσσόμενων Υποδράσεων

Στην υποδράση 19.2.2.6 (σελ. 22-24) γίνονται τροποποιήσεις στην περιγραφή των επενδύσεων οικοτεχνίας, στους δικαιούχους, καθώς και στην περιγραφή της προτεραιότητας της υποδράσης.

Ένταση ενισχύσεων_Κανονισμοί_Ειδικοί όροι

Στην υποδράση 19.2.2.6 (σελ. 2) τροποποιούνται οι ειδικοί όροι όσον αφορά την οικοτεχνία (κατάργηση αναφοράς στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο της οικοτεχνίας).

Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις επισημαίνονται στα συνημμένα τροποποιημένα αρχεία.

 

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2_1η Τροποποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικών στοιχείων Αίτησης Στήριξης

3. Υπόδειγμα Πινάκων Αναλυτικού Προϋπολογισμού

4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

5. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

6. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis

7. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

8. Οδηγός Επιλεξιμότητας-Επιλογής και Δικαιολογητικά_1η Τροποποίηση

9. Στόχοι και στρατηγική Τοπικού Προγράμματος

10. Περιεχόμενο Προκηρυσσόμενων Υποδράσεων_1η Τροποποίηση

11. Ένταση ενισχύσεων_Κανονισμοί_Ειδικοί όροι_1η Τροποποίηση

12. Επιλέξιμοι KAΔ ανά Υποδράση

13. Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

14. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.

15. Πίνακας τιμών μονάδας ΟΤΔ για κατασκευαστικές εργασίες

16. Ορισμός ΜΜΕ

17. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

18. Οδηγίες για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

19. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας

20. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

21. Υπόδειγμα προσφυγής

22. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης

23. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

24. Υπόδειγμα Πινακίδας

25. Λογότυπα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διευκρινήσεις_1

Διευκρινήσεις_2

Διευκρινήσεις_3

Διευκρινήσεις_4

Διευκρινήσεις_5

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.