Αρχείο Προκηρύξεων

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.131.000,00 €.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:        07/05/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής:           06/09/2019 και ώρα 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικών στοιχείων Αίτησης Στήριξης

3. Υπόδειγμα Πινάκων Αναλυτικού Προϋπολογισμού

4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

5. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

6. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis

7. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

8. Οδηγός Επιλεξιμότητας-Επιλογής και Δικαιολογητικά

9. Στόχοι και στρατηγική Τοπικού Προγράμματος

10. Περιεχόμενο Προκηρυσσόμενων Υποδράσεων

11. Ένταση ενισχύσεων_Κανονισμοί_Ειδικοί όροι

12. Επιλέξιμοι KAΔ ανά Υποδράση

13. Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

14. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.

15. Πίνακας τιμών μονάδας ΟΤΔ για κατασκευαστικές εργασίες

16. Ορισμός ΜΜΕ

17. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

18. Οδηγίες για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

19. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας

20. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

21. Υπόδειγμα προσφυγής

22. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης

23. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

24. Υπόδειγμα Πινακίδας

25. Λογότυπα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διευκρινήσεις_1

Διευκρινήσεις_2

Διευκρινήσεις_3

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.