Καταστατικοί σκοποί

Καταστατικοί σκοποί

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται :

 

 • Η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη καινοτομιών.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη και αναλογική ανάπτυξη των περιοχών δραστηριότητας της εταιρείας, από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρειών τους.
 • Η εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε προγράμματος της πολιτείας που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.
 • Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση προγραμμάτων και η μελέτη για την ανάπτυξη των περιοχών της Αχαΐας.
 • Η αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων των περιοχών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Για την προώθηση των σκοπών αυτών η ΑΧΑΪΑ Α.Ε. προωθεί τους εξής ειδικότερους στόχους:

 

 • Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων μελετών, προγραμμάτων που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων για λογαριασμό φορέων των περιοχών της Αχαΐας.
 • Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στις περιοχές της Αχαΐας.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του δημοσίου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Υποβοήθηση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
 • Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του Ν. 1416/84 και σύναψη συμφωνιών ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με ελληνικά ή ξένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα που έχουν σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη της Αχαΐας.
 • Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς της Αχαΐας, προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Ο.Τ.Α. και γενικά σε επιχειρήσεις με οικονομικούς σκοπούς.
 • Ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας για την μελέτη, πρόταση λύσεων και προβολή ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη της περιοχής.
 • Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ανταποδοτική βάση εφ΄ όσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και υπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης.
 • Παραγωγή, προμήθεια και μεταπώληση ή εκχώρηση προς τρίτους προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (π.χ. εκδόσεις, προγράμματα, πληροφορίες, μελέτες κ.λ.π.) εφόσον τα προϊόντα και δικαιώματα αυτά είναι συναφή προς τις λοιπές δραστηριότητες της Επιχείρησης.
 • Συνεργασία με κάθε φορέα του δημοσίου, Ν.Π.Ι.Δ., κοινωνικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης.
 • Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς για την προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης.
 • Βεβαίωση και είσπραξη φόρων και τελών για λογαριασμό των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους κοινωφελούς έργου.
 • Αξιοποίηση κάθε πηγής οικονομικών πόρων της περιοχής.

 

Με προτεραιότητα προωθούνται :

Η τεχνική και οικονομική υποστήριξη κάθε βιώσιμης επενδυτικής δραστηριότητας που αναλαμβάνεται από ιδιώτες, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ενώσεις και Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς κ.λ.π., μέσα στα όρια της περιοχής της Αχαΐας και σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας, στους τομείς :

 

 • Μεταποίηση - Εμπορία Γεωργικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά προϊόντα της περιοχής.
 • Αγροτικού Τουρισμού, ως ήπιου ορεινού τουρισμού που προστατεύει και αναδεικνύει το παραδοσιακό-οικιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
 • Κάθε άλλης δραστηριότητας που της ανατίθεται επ΄ αμοιβή.

 

Η αξιοποίηση , ανάπτυξη και προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής, στα πλαίσια μιας βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία αναλαμβάνει σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία για αξιοποίηση όλων των οικονομικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής.

Ειδικότερα, η Εταιρεία πρωτοστατεί στη δημιουργία επιστημονικής και τεχνικής υποδομής για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω :

 

 • Η διενέργεια απογραφικών ερευνών όλων των φυσικών πόρων και δυνατοτήτων της περιοχής.
 • Η σύνταξη και διαχείριση προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η εκπόνηση κάθε κατηγορίας μελετών όπως π.χ. τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης απορριμμάτων, υδάτων και άλλων φυσικών πόρων, βιωσιμότητας επενδύσεων Εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας είτε από συμβεβλημένους μελετητές.
 • Η εκτέλεση έργων, εργασιών ή προμηθειών που αναθέτονται σ΄ αυτή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • Η συνεργασία με κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμούς, Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερη συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανα Περιφερειακής ανάπτυξης, Νομαρχίας και Περιφέρειας στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού με επιδίωξη πολύπλευρης συμβολής στην ανάπτυξη της Περιοχής.
 • Η ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της εταιρείας.
 • Η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής και η διαχείριση προγραμμάτων διαχείρισης και επιμόρφωσης των κατοίκων της περιοχής, ιδίως δε των δικαιούχων ενίσχυσης από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.
 • Η επεξεργασία, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τις Εθνικές αρχές.
 • Η εφαρμογή και αξιοποίηση επιστημονικής και οικονομικής συνεργασίας της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες χώρες.
 • Η σύναψη συμβάσεων για συμμετοχή στα επιχορηγούμενα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και απασχόλησης (φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, φύλαξη και επιστασία σχολικών κτιρίων, στελέχωση γυμναστηρίων και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, πολιτιστικούς, τουριστικούς σκοπούς και δράσεις καθώς και κάθε άλλη πρωτοβουλία ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των Ο.Τ.Α. κ.α.).
 • Η σύναψη συμβάσεων για την εν γένει εξυπηρέτηση της κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α. (κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, φύλαξη και επιστασία σχολικών κτιρίων, στελέχωση γυμναστηρίων και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, πολιτιστικούς, τουριστικούς σκοπούς και δράσεις καθώς και κάθε άλλη πρωτοβουλία ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των Ο.Τ.Α.)

 

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ