Tutorials

Προφίλ Εταιρείας

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1997 μετά από συνεργασία των φορέων του Ν. Αχαΐας με αρχικό στόχο την υλοποίηση της Κ.Π. LEADER II στο Ν. Αχαΐας.

Σήμερα, τα μέλη της Εταιρείας αποτελούν ένα σύνολο φορέων που εκπροσωπούν σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αχαΐας και που ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους εκπροσωπούν συμφέροντα τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτικά συλλογικά συμφέροντα, (ΟΤΑ , επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Επιμελητήριο, Ένωση Νέων Αγροτών κ.λπ.).

Η έννοια αλλά και η πρακτική της ανάπτυξης είναι πολυσύνθετη και δύσκολη. Απαιτεί κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και ταυτόχρονη θεώρηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν, των ιδιαιτεροτήτων και των αναπτυξιακών τάσεων που εκδηλώνονται σε εθνικό αλλά κύρια σε τοπικό επίπεδο. Η κατάρτιση και η σύνθεση προτάσεων ανάπτυξης, δε μπορεί παρά να είναι αντικείμενο μιας συντονισμένης προσπάθειας με βάση υπαρκτό πρόγραμμα και συγκεκριμένους στόχους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε μια κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη των ορεινών, μειονεκτικών και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών του Νομού Αχαΐας, με την ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ Α.Ε.».

Στοιχείο σύγκλισης απετέλεσε η ανάληψη της εφαρμογής - για τις ορεινές, μειονεκτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του Νομού Αχαΐας – του Προγράμματος LEADER II. Το σημαντικό σημείο αυτής της σύγκλισης, είναι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από σχεδόν όλες τις περιοχές του Νομού Αχαΐας με στόχο μία κοινή στρατηγική ανάπτυξης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II.

Η στρατηγική ανάπτυξης, που ξεκίνησε με την ίδρυση της εταιρείας, προσβλέπει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων διαρθρωτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, στην αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και την αύξηση του τοπικού εισοδήματος, στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων με ταυτόχρονη προοπτική διατήρησης και ανάπτυξης των τομέων αυτών και τέλος, στη δημιουργία συνθηκών ανθρωποκεντρικής και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER I, II και της LEADER+ είναι η αξιοποίηση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της περιοχής και η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειών για την τοπική ανάπτυξη. Σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των ανωτέρω, αποτελεί η ενεργοποίηση του υπαρκτού ανθρώπινου δυναμικού και η προσπάθεια συγκράτησης νέου παραγωγικού πληθυσμού στις περιοχές δράσης της Εταιρείας.

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., έχοντας πλέον και την πολύτιμη εμπειρία της διαχείρισης της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER II και LEADER+ αποτελεί χρήσιμο σύμβουλο και συνεργάτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων ανάπτυξης της περιοχής. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 2ου και 3ου Κ.Π.Σ., προχωρεί στη διεκδίκηση νέων πόρων για την περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη της Υπαίθρου με στρατηγικό στόχο τη συνολική υποστήριξη της ολοκληρωμένης και αειφόρου αναπτυξιακής διαδικασίας σε όλες τις περιοχές του Νομού Αχαΐας. Παράλληλα συνεργάζεται και με φορείς που δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς, με στόχο να συμβάλλει σε μια συνολική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού.

Τα Προγράμματα τα οποία διαχειρίστηκε ή/και συμμετείχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, είναι τα παρακάτω:

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER +

Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι: «ΑΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣΜΑΤΑ - ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΟΧΩΝ». Η περιοχή παρέμβασης περιελάμβανε όλα τα ορεινά και μειονεκτικά Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού Αχαΐας και έχει έκταση 2843,2 km2 και πληθυσμό 73.035 κατοίκους. Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ περιελάμβανε:

Τεχνική στήριξη του Φορέα Υλοποίησης (ΑΧΑΪΑ Α.Ε.)

Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα (Δράσεις αγροτικού τουρισμού και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων,καθώς και δράσεις που αφορούν τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών

Υποστηρικτικές ενέργειες (Κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη, προώθηση – προβολή)

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  του αγροτικού χώρου, Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς)

Στήριξη συνεργασίας μεταξύ  αγροτικών περιοχών (Διατοπική- διαπεριφερειακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κ.Π. LEADER+ για το Νομό Αχαΐας ανήλθε σε 7.514.099,61 €, ενώ η Δημόσια Δαπάνη στο ποσό των 5.296.894,45 €.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).

Αφορούσε ένα σύνολο δράσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. Α.Α/Α.Υ. 2000 – 2006 (άξονας 7) καθώς και του  Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας (άξονας 6).

Οι δράσεις που περιελάμβαναν τα Ο.Π.Α.Α.Χ., κατά κύριο λόγο στόχευαν στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του Νομού, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. λειτούργησε ως ΑΝΤΕΝΑ της Δομής Στήριξης Δυτικής Ελλάδας για το Νομό Αχαΐας, δηλαδή είχε την ευθύνη των Ο.Π.Α.Α.Χ. του Νομού Αχαΐας:

v του Ολοκληρωμένου Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας &

v της επέκτασης στο Νομό Αχαΐας του Ολοκληρωμένου της Β.Α. Ηλείας.

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. υλοποιεί 7 προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στους Δήμους Αιγείρας, Ακράτας, Αροανίας, Διακοπτού, Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Παΐων, με συνολικό προϋπολογισμό 1.955.843,92 €, στα πλαίσια του Μέτρου 5.1
«Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Στόχος των Προγραμμάτων είναι η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργημένες υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και βοηθητικού προσωπικού). Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» δημιουργήθηκαν για την περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν  βοήθεια, η οποία τους παρέχεται κατ’ οίκον, ενώ αναλαμβάνουν και τη φροντίδα  και μη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια  (ΑΜΕΑ κ.λ.π.). Τη στιγμή αυτή εξυπηρετούνται περίπου 620 άτομα της περιοχής Καλαβρύτων και Ανατολικής Αιγιάλειας, με προοπτική ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στο μέλλον.

Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIB - CADSES

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε στο πρόγραμμα Cohesion της Ε.Ε., στο πλαίσιο της Κ.Π. Interreg IIIB, που αποσκοπούσε στην εκπόνηση μιας μεθοδολογίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων αγροτικών περιοχών.Η μεθοδολογία βασιζόταν στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων γύρω από ένα προϊόν στο οποίο η περιοχή παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα – το κρασί.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι παρακάτω 14 εταίροι που προέρχονται από 7 διαφορετικές χώρες - μέλη και μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύουν τις αγροτικές περιοχές του άξονα Κεντρικής – Αδριατικής – Παραδουνάβιας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης : ΠΙΝΔΟΣ Κ.Σ.Σ., ΑΧΑΪΑ Α.Ε, AGROPOLE ΕΠΕ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κ.Σ.Σ., KEOΣOE, ΤΕΔΚ Νομού Αχαϊας, SVL (Αυστρία), B&S (Γερμανία), ENAIP (Ιταλία), IS (Βουλγαρία), APIC (Βουλγαρία), ASISTA s.r.o. (Τσεχία), DECM (Τσεχία), INCD (Ρουμανία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε σε 3.506.941,50 € και το ποσό που προβλεπόταν για την ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν 368.626,00 €.

Το έργο διαρθρώθηκε σε 6 πακέτα εργασίας (Π.Ε.), ανάλογα με τους επιχειρησιακούς  άξονες του προγράμματος. Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε σε 4 από τα 6 πακέτα εργασίας.

Ειδικότερα, προβλέπονταν τα παρακάτω πακέτα εργασίας (Π.Ε.) με τον αντίστοιχο εγκεκριμένο, για την ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., προϋπολογισμό:

         Π.Ε. 0: Συντονισμός του προγράμματος

v        Π.Ε. 1: Δημιουργία υλικού υποδομής (50.039,00 €)

v        Π.Ε. 2: Προώθηση δημιουργίας cluster στις περιοχές εφαρμογής

v         Π.Ε. 3: Προσαρμογή αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην τοπική παραγωγική ταυτότητα (87.405,00 €)

v         Π.Ε. 4: Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας (16.206,00 €)

v         Π.Ε. 5: Επενδύσεις  μικρής κλίμακας (169.821,00 €)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε στην Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) με τη μορφή της Κοινοπραξίας, η οποία υπέβαλε πρόταση στα πλαίσια της προκήρυξης του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό πρότασης 4.000.000 € και με τους ακόλουθους συνεργαζόμενους φορείς:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ,ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Ε.Α.), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (Α.Δ.ΕΠ.), ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. (ΚΤΑΔΑ Α.Ε.), ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ για ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Στα πλαίσια του Σχεδίου, περιοχή παρέμβασης είναι ολόκληρος ο Νομός Αχαΐας.

Οι ομάδες-στόχοι του Σχεδίου, ήταν:

v Άνεργοι νέοι και νέες,

v Μακροχρόνια άνεργοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες,

v Άνεργες γυναίκες.

Το προτεινόμενο σχέδιο περιελάμβανε:

v Δράση Συμβουλευτικής,

v Τρεις βασικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση (Επιδότηση της απασχόλησης, της αυταπασχόλησης και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας), και

v Τρεις επικουρικές δράσεις, αυτές της κατάρτισης, της προκατάρτισης και των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε μαζί με άλλους Φορείς, στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» στα πλαίσια του Μέτρου 5.3: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας, και ειδικότερα στις περιοχές Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Πατρών, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαϊας, Πύργου, Αμαλιάδας  και Ολυμπίας. Από το Σχέδιο Δράσης ωφελήθηκαν 505 γυναίκες: α) άνεργες, άνω – κάτω των 25 ετών και β) εργαζόμενες

Οι ομάδες-στόχοι του Σχεδίου, ήταν:

Άνεργες, άνω – κάτω των 25 ετών (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, ειδικών πολιτισμικών ομάδων (Αθίγγανες), μακροχρόνια άνεργες, άνεργες έως 25 ετών, άνεργες άνω των 25 ετών, άνεργες ορεινών περιοχών, άνεργες γυναίκες με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα)

Εργαζόμενες (εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, αγρότισσες, εργαζόμενες άνω των 40 ετών, εργαζόμενες με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα)

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς που συμμετείχαν στο Σχέδιο Δράσης, εκτός της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ήταν η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας, η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε., η Τριχωνίδα Α.Ε., η Αναπτυξιακή Ολυμπίας, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πύργου, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας, η ΝΕΛΕ Αχαΐας, η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας (Ν.Ε.Α.) και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Αιτωλοακαρνανίας «η Ελπίδα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανήλθε σε 776.160 €.

Τα Προγράμματα τα οποία υλοποίησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ήταν τα παρακάτω:

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. υλοποίησε την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II στο Νομό Αχαΐας. Η περιοχή εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II περιελάμβανε ολόκληρο το Νομό Αχαΐας εκτός των αστικών και περιαστικών συγκροτημάτων των Δήμων Πατρών και του Δήμου Αιγίου καθώς και του πρώην 7ου Συμβουλίου Περιοχής (Περιοχή Ρίου, Ακταίου, Αγ. Βασιλείου, Αραχωβίτικων, Ψαθόπυργου, Δρεπάνου, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Αργυρών, Σελλών, Πιτίτσας). Ο τελικός συνολικός προϋπολογισμός της Κ.Π. LEADER II για το Ν. Αχαΐας ήταν 1.783.939.862 δρχ. Η Δημόσια Δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.190.279.889 δρχ. και η ίδια συμμετοχή των έργων που υλοποιήθηκαν ήταν 593.659.973 δρχ.

Το Πρόγραμμα LEADERII περιελάμβανε τα παρακάτω Μέτρα:

§ ΜΕΤΡΟ 1: Τεχνική στήριξη

§ ΜΕΤΡΟ 2: Επαγγελματική κατάρτιση

§ ΜΕΤΡΟ 3: Αγροτουρισμός

§ ΜΕΤΡΟ 4: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

§ ΜΕΤΡΟ 5: Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής, δοσοκομικής και αλιευτικής παραγωγής

§ ΜΕΤΡΟ 6: Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου

Rural Market Place (R.M.P.)

Η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε στην διαπεριφερειακή συνεργασία (χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Voralberg στην Αυστρία, της Ανδαλουσίας στην Ισπανία και της Rhone-Alpes στην Γαλλία, στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο RURAL MARKET PLACE, που πρωταρχικό στόχο είχε την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας που παράγονται  στην ύπαιθρο. Το πρόγραμμα δημιούργησε και λειτούργησε ένα ηλεκτρονικό χώρο (www.rmp.gr) για την προβολή προώθηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών της υπαίθρου της Δυτικής Ελλάδας.

 

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.