ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2010 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
(ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.    Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει.
4.    Την υπ' αριθμ. 77648/9444/30-06-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
5.    Την υπ’ αριθ. 3/21-06-2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, για την προκήρυξη μίας (1) θέσης οικογενειακού βοηθού  και μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για τη Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Κλειτορίας και μίας (1) θέσης οδηγού για τη Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αροανίας.


Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, που εδρεύει στο Δήμο Καλαβρύτων, Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Καλάβρυτα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στους Δήμους Κλειτορίας και Αροανίας» συνολικής διάρκειας έως 31/12/2010.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.